Klientinfo priser2018-07-19T00:27:58+00:00

PRISER, DET MED SMÅT OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

PRISER

Før mæglingen aftales, hvad forløbet skal koste.
Det er svært at forudsige, hvor lang tid, der skal bruges på en mediation. Nogle konflikter finder hurtigt en løsning, andre går i hårdknude. Det sker også, at en part ønsker mediationen afbrudt. Mediator kan stoppe mediationen på et hvilket som helst tidspunkt, hvis det vurderes, at det ikke er muligt at finde en løsning. Ved afbrudt mediation, betales for forbrugt tid.

Fast pris

En hel dag (ca. 8 timer) kr. 10.000
En halv dag (ca. 4 timer) kr. 6.000
Forløb af 2 halve dage kr. 10.000

Timetakst kr. 2.000

Bortfalder en planlagt mediation på grund af parternes forhold betales kr. 4.000.

Alle beløb skal tillægges moms og er inklusiv forberedelse.
Virksomhedens klientkonto er i Nordea Bank reg. nr.: 2730 kontonr.: 4379384914

DET MED SMÅT

Advokatkontoret la Cour, CVR.nr 31 52 24 39 er en personligt ejet virksomhed.
Virksomhedens klientkonto er i Nordea Bank reg. nr.: 2730 kontonr.: 4379384914

Ansvarsforsikring

Advokatkontoret la Cour har tegnet ansvarsforsikring og stiller garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø.
Garantistillelse vil blive tegnet individuelt, hvorfor der ikke er en fast kontaktoplysning, men det vil blive oplyst individuelt i sager, hvor det er relevant.

Forretningsbetingelser

1.1. Advokatsamfundet:

Advokat Christine la Cour er beskikket som advokat af Justitsministeriet.

Advokat Christine la Cour er underlagt Advokatsamfundets etiske regler og reglerne om god advokatskik. Advokat Christine la Cour er tillige omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem. De til enhver tid gældende regler er tilgængelige på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Forbrugere kan klage over deres advokat til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Der henvises til http:/www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/VilDuKlage

1.2. Mediatoradvokat og retsmægler:

Advokat Christine la Cour har gennemført Danske Advokaters mediatoruddannelse og kan derfor tillige påtage sig opgaver som mediatoradvokat.

Optræder advokat Christine la Cour i rollen som mediatoradvokat er advokat Christine la Cour tillige omfattet af de etiske regler, der er udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater. De etiske regler kan findes på Danske Mediatoradvokaters hjemmeside www.mediatoradvokater.dk.

Alle mediatoradvokater er således underlagt to etiske regelsæt, da de som advokater tillige skal efterleve Advokatsamfundets etiske regler. De to regelsæt sikrer, at mediationen gennemføres på et højt etisk niveau.

1.2. Lov om hvidvask:

Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, at advokater skal sikre sig:

– at klienten legitimerer sig med navn, adresse, cpr.- eller cvr.nummer før der optages forretningsmæssig forbindelse

– at de indhentede identitetsoplysninger opbevares mindst 5 år efter klientforholdets ophør og

– at de nævnte dokumenter m.v. angående nævnte transaktioner opbevares mindst 5 år efter gennemførelsen.

Klienter skal fremsende/aflevere legitimation med billede og cpr. nummer og folkeregisteradresse. Rent praktisk betyder det, at man skal vedlægge kopi af enten kørekort eller pas samt sygesikring

1.3. Klientmidler:

Alle midler, som vores klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt konto. Renter tilskrives efter reglerne herom.

Firmaets klientkonto er i Nordea Bank reg. nr.: 2730, kontonr.: 4379384914

1.4. Interessekonflikter:

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter for advokatkontorets klienter. Før vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi mulige interessekonflikter i forhold til de advokatetiske regler. Hvis der opstår en mulig interessekonflikt henviser vi klienten til en anden advokat.

1.5.Opbevaring af sager:

Alle sager og dokumenter vil som hovedregel blive opbevaret i 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter vil dog altid blive tilbageleveret til klienten ved sagens afslutning.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokat Christine la Cour er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
Advokat Christine la Cour, Ahlgade 32, 1. Sal, 4300 Holbæk, tlf.nr. 23372317, email: christine@advokatlacour.dk.

Der henvises i øvrigt til ordrebekræftelse i sagen.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at løse juridiske opgaver for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den kontrakt, som vi har indgået med dig i forbindelse med mediationen.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende typer oplysninger:

 • almindelige
 • personfølsomme oplysninger
 • oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser samt
 • væsentlige sociale problemer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver/giver adgang til følgende modtagere i det omfang det er nødvendigt for behandling af sagen:

 • Offentlige myndigheder
 • Databehandlere
 • Banker
 • Sagens modpart og dennes repræsentant

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine indtastede data, så længe der er et sagligt formål.

De fleste oplysninger vil dog blive slettet indenfor 30 dage fra sagens afslutning, med mindre oplysningerne skal bevares som dokumentation i henhold til de advokatetiske regler.

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage og virksomheden vil herefter alene opbevare oplysningerne og slette disse i overensstemmelse med virksomhedens generelle slettepolitik. Tilbagetræningen skal ske ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er i pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt, hvorefter databehandlingen ophører.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har advokaten ret til at frasige sig opgaven.

Virksomheden går så længe opgaven løses, ud fra, at samtykket stadig er gældende, medmindre dette er tilbagekaldt.

Dine rettigheder

Efter Persondataforordningen har alle registrerede personer en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over os, vil vi være glade for at høre fra dig først. Måske kan vi hurtigt rette fejlen, så alle bliver tilfredse.  Men du er altid berettiget til at klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.